top of page

GDPR: DE NIEUWE WET OP PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.  
Art-Neureau hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en  verwerkt deze overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Joke Van Den Plas: info@art-neureau.be.​

Met het inplannen van een afspraak gaat u automatisch akkoord met onze privacymaatregelen. Gelieve deze na te lezen. Als ouder of voogd van een minderjarige gaat u akkoord dat wij de gegevens van uw kind of pleegkind verzamelen zoals onderstaand is weergegeven.​​

Privacyverklaring
 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Art-Neureau verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze gegevens worden verwerkt voor patiëntenbeheer (o.a. administratie, opvolging, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Voor de verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens maken wij gebruik van Crossuite, een online praktijkbeheersysteem dat door diverse groepspraktijken in Nederland en België wordt gebruikt. Alle gegevens worden hier op een veilige en beveiligde manier bewaard.

  • Met Crossuite (de verwerkers van de digitale dossiervorming en online agendasysteem) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

  • Onze computers zijn optimaal beveiligd via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma. Volgens de nieuwe wetgeving mogen data (brief, verslag, attest) nog alleen aan de persoon zelf verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten. Elke patient heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevens wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
 

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. 

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, verzekeringsinstelling of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor patiëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken.  Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Direct marketing

Als patiënt heeft u het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. 

Klacht

De patiënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

​​

Meer info vindt u op de website van de Privacycommissie
 

Namens Joke Van Den Plas, hoofdverantwoordelijke Art-Neureau

bottom of page